hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Jak zostać członkiem PUO

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
1.  Członkami Unii mogą być osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.
2.  Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Unii.
 
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.  członków zwyczajnych
2.  członków wspierających
3.  członków honorowych
 
§ 13
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zadeklaruje realizację celów statutowych, i złoży pisemną deklarację oraz zostanie przyjęta w poczet członków Unii.
 
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Unii, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową. Osoba prawna działa w Unii przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek w ustalonej wysokości.
 
§ 15
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny Unii, na podstawie pisemnej deklaracji.
 
§ 16
1. Członkiem honorowym Unii może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Unii lub
w realizacji jej celów.
2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz kosztów uczestniczenia /wpisowego/ w zjazdach naukowych Unii.
3. Członek zwyczajny Unii, któremu nadano godność członka honorowego zachowuje wszystkie dotychczasowe uprawnienia.
4. Członek honorowy, niebędący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
5. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów obecnych członków na pisemny wniosek 20 członków zwyczajnych po wysłuchaniu sprawozdania powołanej przez Zarząd Główny komisji specjalnej.
 
§ 17
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Głównego.
 
§ 18
Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybranym do władz Unii,
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp., imprezach organizowanych przez władze Unii,
3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Unii,
4. noszenia odznaki organizacyjnej,
5. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Unii w sprawach członkowskich.
 
§ 19
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Unii oraz propagowania jej celów i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Unii,
3. regularnego opłacania składek obowiązujących w Unii.
 
§ 20
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 18.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
 
§ 21
1. Członkostwo w Unii ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Unii, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,
z opłatą składek  członkowskich,
4. wykluczenia z Unii na skutek prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Unii,
5. wykluczenia w wyniku orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego,
na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
6. pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, która tę godność nadała.
2. W przypadku określonym w ust.1 pktu 3 Zarząd Główny, a w przypadkach określonych w ust.1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński Oddziału są zobowiązani zawiadomić członka
o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni, od daty ich doręczenia.