hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Polska Unia Onkologii, zwana dalej „Unią”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz.104, z późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. nr 96, późn.zm./ oraz niniejszego statutu.

§ 2
Unia jest dobrowolną, samorządną i społeczną organizacją pozarządową.

§ 3
Terenem działania Unii jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą
władz naczelnych jest miasto Warszawa.

§ 4
Unia posiada osobowość prawną.

§ 5
1. Unia opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Unia może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Unii służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 6
Unia może powoływać terenowe jednostki organizacyjne (Oddziały). Oddział Unii może posiadać osobowość prawną.

§ 7
Unia może patronować organizacjom mającym cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.

§ 8
Unia może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9
Celem Unii jest:

1. Prowadzenie działań na rzecz realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, zapewnienia środków finansowych na jego wykonanie oraz ścisła współpraca z Ministrem właściwym ds. zdrowia.

2. Dążenie do zapewnienia wszystkich chorym na nowotwory powszechnej dostępności do świadczeń medycznych na poziomie zgodnym ze standardami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia, Unię Europejską, krajowe i zagraniczne towarzystwa naukowe a także zgodnie z założeniami Paryskiej Karty Walki z Rakiem uchwalonej podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu (3 – 4 luty 2000 r.).

3. Promowanie i wdrażanie standardów, profilaktyki i opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, europejskich standardów nauczania onkologii w akademiach medycznych i na studiach podyplomowych oraz tworzenia warunków do prowadzenia badań naukowych.

4. Dążenie do zniesienia limitów świadczeń zapewnianych przez referencyjne, wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne.

5. Dążenie do ujednolicenia programów nauczania onkologii we wszystkich akademiach medycznych oraz we wszystkich zawodach medycznych związanych z opieką nad chorymi na nowotwory złośliwe.

§ 10
Realizacji celów Unii służy w szczególności:

1. organizowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do podniesienia stanu zdrowotności i wiedzy społeczeństwa o metodach zwalczania raka oraz do minimalizacji negatywnych społecznie skutków tej choroby. Działalność ta prowadzona jest zgodnie ze współczesna wiedzą medyczną.

2. reprezentowanie potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej walki z rakiem,

3. współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami prawnymi, o zbieżnych celach działania,

4. prowadzenie działalności poprzez realizację programów profilaktyki nowotworów
i oświaty zdrowotnej,

5. prowadzenie działalności szkoleniowej, prowadzenie kursów, sympozjów, seminariów, konferencji naukowych dla studentów medycyny i lekarzy ,

6. zbieranie informacji na temat stanu zdrowotności onkologicznej i potrzeb w tym zakresie,

7. inicjowanie i finansowanie wybranych kierunków badań naukowych, związanych
z realizacją Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych,

8. wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczaniem chorób nowotworowych,

9. gromadzenie środków pieniężnych na realizację celów Unii,

10. informowanie społeczeństwa o pracach Unii.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
1. Członkami Unii mogą być osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Unii.

§ 12
Członkowie Unii dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która zadeklaruje realizację celów statutowych, i złoży pisemną deklarację oraz zostanie przyjęta w poczet członków Unii.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do opłacania składek w ustalonej wysokości.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Unii, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową. Osoba prawna działa w Unii przez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek w ustalonej wysokości.

§ 15
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny Unii, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16
1. Członkiem honorowym Unii może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Unii lub
w realizacji jej celów.

2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz kosztów uczestniczenia /wpisowego/ w zjazdach naukowych Unii.

3. Członek zwyczajny Unii, któremu nadano godność członka honorowego zachowuje wszystkie dotychczasowe uprawnienia.

4. Członek honorowy, niebędący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

5. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków/Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów obecnych członków na pisemny wniosek 10 członków zwyczajnych po wysłuchaniu sprawozdania powołanej przez Zarząd Główny komisji specjalnej.

§ 17
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego.

§ 18
Członek zwyczajny ma prawo:

1. wybierać i być wybranym do władz Unii,
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez władze Unii,
3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Unii,
4. noszenia odznaki organizacyjnej,
5. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Unii w sprawach członkowskich.

§ 19
Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach Unii oraz propagowania jej celów
i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Unii,
3. regularnego opłacania składek obowiązujących w Unii.

§ 20
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 18.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Unii.

§ 21
1. Członkostwo w Unii ustaje na skutek:

1/ dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Unii, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu,
2/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3/ skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy,
z opłatą składek członkowskich,
4/ wykluczenia z Unii na skutek prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Unii,
5/ wykluczenia w wyniku orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego,
na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
6/ pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Członków/ Zebrania Delegatów, która tę godność nadała.

2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt 4 i 5 Sąd Koleżeński Oddziału jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni, od daty ich doręczenia.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§ 22

1. Władzami Naczelnymi Unii są:

1/ Walne Zebranie Członków
2/ Zarząd Główny
3/ Główna Komisja Rewizyjna
4/ Główny Sąd Koleżeński

2. W przypadku, gdy liczba członków Unii przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

4. Władzami oddziału są:

1/ Walne Zebranie Członków Oddziału
2/ Zarząd Oddziału
3/ Komisja Rewizyjna Oddziału
4/ Sąd Koleżeński Oddziału

§ 23
1. Kadencja wszystkich władz Unii trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków/delegatów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uchwały władz Unii, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Unii w trakcie trwania kadencji, skład osobowy jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie Członków

§ 24
1. Walne Zebranie Członków, a w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 2 Statutu Zebranie Delegatów, jest najwyższą władzą Unii.

2. W Walnym Zebraniu Członków/Zebraniu Delegatów biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni /delegaci/ oraz
2/ z głosem doradczym - członkowie honorowi, członkowie wspierający
3/ członkowie władz naczelnych, jeżeli nie są delegatami,
4/ zaproszeni goście.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków/Zebrania Delegatów, Zarząd Główny powiadamia członków /delegatów/, co najmniej na 14 dni przed terminem.

§ 25
1. Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad

3. Obradami Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący oraz sekretarz.

4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków/ Zebranie Delegatów i powołanych na nim komisji.

§ 26
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów zwoływane jest raz do roku, nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów co 4 lata mają charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na którym wybierane są władze Unii.

§ 27
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:

1/ z własnej inicjatywy,
2/ na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów lub 20 członków zwyczajnych.

2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28
Uchwały Walnego Zebrania Członków/ Zebranie Delegatów zapadają przy obecności:

1/ w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
2/ w drugim terminie - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów należy:

1. uchwalenie statutu i jego zmian,
2. uchwalenie głównych kierunków działania Unii,
3. uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości władz Unii
4. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz naczelnych,
5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał
w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
7. uchwalenie wysokości wpisowego i składek oraz zasad ich podziału między Zarząd Główny i Oddziały, jeżeli zostały utworzone,
8. zatwierdzenie planu i preliminarza budżetowego Unii,
9. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego Unii na wniosek Zarządu Głównego,
10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Unii i przeznaczenia jej majątku.

Zarząd Główny

§ 30
Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Unii w okresie między Walnymi Zebraniami Członków/Zebraniami Delegatów, kieruje całokształtem działalności Unii, a za swoją pracę i działanie odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków/ Zebraniem Delegatów.

§ 31
1. Zarząd Główny składa się od 5 do 7 osób.

2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Polskiej Unii Onkologii, dwóch wiceprezesów, ustępujący Prezes, który jest członkiem Zarządu Głównego przez 2 lata po zakończeniu kadencji, sekretarz, skarbnik oraz członek Zarządu Głównego.

3. Prezes Polskiej Unii Onkologii jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania Członków/Zebrania Delegatów, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

4. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Unii, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu,
w tym Prezesa, a w sprawach finansowych Skarbnika.

5. Zarząd, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: Prezes, jako przewodniczący, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.

6. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego i jego Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb. 

8. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, jego obowiązki przejmuje na ten okres Wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Główny.

§ 32
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków / Zebrania Delegatów
2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów,
3/ określenie szczegółowych kierunków działania Unii,
4/ uchwalanie okresowych programów pracy Unii,
5/ uchwalanie budżetu Unii
6/ reprezentowanie Unii na zewnątrz,
7/ powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów na wniosek zainteresowanych określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
8/ wnioskowanie o powołanie osób do Rady Honorowej oraz opracowywanie regulaminu Rady Honorowej,
9/ koordynowanie działalności jednostek terenowych,
10/ zawieszanie w czynności Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna
z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Unii,
11/ zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
12/ zarządzanie majątkiem,
13/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
i ruchomego,
14/ uchwalanie regulaminów określonych przepisami statutu, w tym regulaminów działania oddziałów terenowych Unii,
15/ podejmowanie uchwał o przynależności Unii do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Unii do tych organizacji lub do udziału w innych imprez zagranicznych lub krajowych,
16/ zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
17/ podejmowanie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
18/ zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów godności członka honorowego Unii,
19/ występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Unii,
20/ składanie Walnemu Zebraniu Członków/ Zebraniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności,
21/ skreślanie z listy członków w sytuacjach przewidzianych w § 21 ust. 1 pkt. 3 Statutu.

2. W razie zawieszenia wszystkich członków Zarządu Oddziału /ust. 1 pkt 9/, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 9, 10, 13 wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

4. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 21 przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Głównego - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków/ Zebraniu Delegatów.

§ 33
1. Do przeprowadzenia analizy poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych i przedłożenia wniosków Zarząd Główny może powoływać zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

2. Funkcję organizacyjno – administracyjne Unii sprawuje Biuro Zarządu Głównego Unii. Zasady i tryb działania Biura określa regulamin przyjęty przez Zarząd Główny Unii po uzyskaniu pozytywnej opinii Walnego Zgromadzenia Członków/ Zebrania Delegatów.

§ 34
Posiedzenie Zarządu Głównego zwołuje Prezydium Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego,
w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 35
W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, Prezydium kieruje pracami Unii, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.

§ 36
1. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:

1/ wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
2/ przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych Unii,
3/ bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych Unii,
4/ powoływanie zespołów /komisji/ o charakterze doraźnym i opiniodawczym.

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności /np. z powodu wyjazdu, choroby/ wyznaczony wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się
w miarę potrzeby.

3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 37
Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Unii powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 38
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków.

2. Żaden z członków Komisji Rewizyjnej nie jest członkiem Zarządu Głównego Unii i nie pozostaje z członkami Zarządu Głównego Unii w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Żaden z członków Komisji Rewizyjnej nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

4. Żaden z członków nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej funkcji
w Komisji Rewizyjnej.

5. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego. Zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 39
1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Unii, z wyjątkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego,
2/ nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
3/ zwołanie Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny, w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
4/ prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej
i zewnętrznej; posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku /zadania/,
5/ uchwalanie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
6/ składanie Walnemu Zebraniu Członków/ Zebraniu Delegatów sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Unii.

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Unii wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 40
1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym,
w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Unii.

Główny Sąd Koleżeński

§ 41
Główny Sąd Koleżeński jest władzą Unii powołaną do:

1. sprawowania ogólnego nadzoru nad sądami koleżeńskimi oddziałów,
2. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
3. rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną dotyczących członkostwa w Unii i naruszenia przez członków postanowień Statutu
i uchwał władz Unii,
4. uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądów w Unii,
5. orzekania w kwestiach zgodności ze statutem, wewnętrznych przepisów i decyzji Unii.

§ 42
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, oraz sekretarza.

2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 43
1. Główny Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.

2. Główny Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja, orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje przewodniczący sądu lub jego zastępca.

3. Postępowanie przed sądem koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron,
z zapewnieniem prawa do obrony, a także odwołania się do sądu II instancji lub Walnego Zebrania Członków.

4. Odwołania od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji, rozpoznaje Główny Sąd Koleżeński w pięcioosobowym składzie.

5. Członek Unii nie może być karany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Unii.

6. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego II instancji przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów.

7. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia
w posiedzeniach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 44
Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członka na okres od 3 do 6 miesięcy,
4. wykluczenia z Unii.

Rozdział V

Organy doradcze

§ 45
1. Na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów może powołać Radę Naukową oraz Radę Honorową Unii. Skład i kompetencje powołanych Rad określa opracowany przez Zarząd Główny regulamin organizacyjny,
z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. W skład Rady Honorowej wchodzą osoby (fizyczne, prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej), które wspierają działalność Unii organizacyjnie lub finansowo.

3. W skład Rady Naukowej wchodzą osoby, które wspierają działalność Unii w sposób merytoryczny i rekrutują się z pośród uznanych autorytetów, lekarzy i naukowców działających w onkologii i dziedzinach medycznych pokrewnych.

4. Członków Rady Honorowej oraz Rady Naukowej powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów. Kandydatów na Członków Rady Honorowej oraz Rady Naukowej wskazuje Zarząd Główny spośród osób podejmujących działania wskazane
w ust. 2 powyżej.

5. Członkowie Rady Honorowej oraz członkowie Rady Naukowej mogą uczestniczyć,
z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków/ Zebranie Delegatów. W przypadku gdy Członek Rady jest jednocześnie członkiem stowarzyszenia uczestniczy on w obradach Walnego Zgromadzenia Członków na zasadach ogólnych.

6. Rada Honorowa oraz Rada Naukowa wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz dwóch Wice Przewodniczących. Osoby te pozostają w stałym kontakcie z władzami Unii, w szczególności z Zarządem Głównym.

7. Posiedzenia Rady Honorowej oraz Rady Naukowej zwołuje Zarząd Główny Unii
z własnej inicjatywy albo na wniosek Przewodniczących.

Rozdział VI

Oddziały terenowe Unii

§ 46.
Oddział terenowy może być tworzony na podstawie uchwały Zarządu Głównego
na pisemny wniosek, co najmniej 30 członków zwyczajnych Unii.

§ 46.
Teren działalności Oddziału i jego siedzibę ustala Zarząd Główny.

§ 47.
W celu utworzenia Oddziału Zarząd Główny powołuje tymczasowego przewodniczącego, który zwołuje zebranie organizacyjne Oddziału, na którym dokonuje się wyboru władz Oddziału.

§ 48.
Władzami Oddziału są:

1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Sąd Koleżeński

§ 49.
1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebrania Członków Oddziału zwyczajne odbywają się raz do roku.

4. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1/ uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie 
z postanowieniami statutu i uchwałami Zarządu Głównego,
2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału
i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4/ wybór przewodniczącego Oddziału,
5/ wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek, co najmniej 20 członków zwyczajnych Oddziału lub z inicjatywy Zarządu Głównego Unii i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.

6. Walnych Zebraniach Członków Oddziału biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni– obywatele polscy, a z głosem doradczym członkowie honorowi pozostali członkowie i zaproszeni goście.

7. Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania. Przebieg Walnego Zebrania Członków Oddziału protokołuje się, a kopię protokołu przesyła do Zarządu Głównego.

§ 50.
1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 2 członków.

2. Przewodniczący Oddziału jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez uczestników Walnego Zebrania.

3. Walne Zebranie Oddziału w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera pozostałych 5 członków Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd zwykłą większością głosów wybiera ze swego składu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

4. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata. Ustępujący członkowie władz Oddziału mogą być wybierani ponownie.

5. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu Oddziału w czasie trwania kadencji, Zarząd Oddziału uzupełnia swój skład o nowych członków na miejsce tych, których mandaty wygasły, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku vacatu na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Oddziału. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu pochodzących z wyboru zmniejszy się o więcej niż 1/3, albo w przypadku powstania vacatu na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać w terminie 14 dni Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału, uprawnienie to przysługuje Zarządowi Głównemu.

6. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1/ reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
2/ kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Unii,
3/ realizowanie celów Unii na obszarze swej działalności,
4/ prowadzenie ewidencji członków Oddziału,
5/ zarządzanie majątkiem Oddziału Unii,
6/ pobieranie składek członkowskich

7. Zarząd Oddziału ma obowiązek składania corocznych sprawozdań Zarządowi Głównemu Unii ze swej działalności merytorycznej i finansowej.

8. Działalność Oddziałów opiera się na samofinansowaniu. Do realizacji celów statutowych Unii Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Corocznie 50% wpływów ze składek członkowskich oraz 30% dochodu z działalności gospodarczej Oddziały przekazują na cele Zarządu Głównego Unii.

9. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu Oddziału.

10. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej, niż co 6 miesięcy i są protokołowane.

§ 51.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób wybieranych, na 4-letnią kadencję,
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek występowania do Zarządu Oddziału
z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej dwóch członków Komisji, w tym Przewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw Uchwale, decyduje głos Przewodniczącego.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

6. Działalność Komisji Rewizyjnej Oddziału podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału składa coroczne sprawozdania ze swej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej Unii.

7. Komisja Rewizyjna Oddziału składa sprawozdanie z działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału z wnioskiem o udzielenie lub odmowę Zarządowi Oddziału absolutorium.

8. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, nie więcej jednak niż o 1 członka, Komisja uzupełnia swój skład poprzez dokooptowanie członka, w miejsce tego, którego mandat wygasł.
W przypadku, gdy w czasie kadencji wygasł więcej niż 1 mandat członka Komisji Rewizyjnej Zarząd Oddziału obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Oddziału celem dokonania wyborów uzupełniających. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Walnego Zebrania w terminie 14 dni, uprawnienie to przysługuje Zarządowi Głównemu

9. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną

§ 52.
Zarząd Główny może rozwiązać Oddział terenowy Unii na skutek:

1. zaprzestania działalności,
2. działalności niezgodnej ze Statutem Unii,
3. podziału istniejącego oddziału terenowego na dwa lub więcej oddziałów terenowych albo połączenia dwóch lub więcej oddziałów terenowych w jeden,
4. na pisemny wniosek 2/3 członków Oddziału.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

§ 53
Majątek Unii stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Unii są:

1/ opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Unii,
3/ dotacje, subwencje i inne przysporzenia otrzymywane od krajowych i zagranicznych osób fizycznych, prawnych, organizacji międzynarodowych, instytucji lokalnych, samorządowych oraz działających w ramach struktur Unii Europejskiej
4/ darowizny, zapisy i spadki,
5/ wpływy z działalności gospodarczej,
6/ dochody z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Unii. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na ten rachunek bankowy.

3. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku.
50% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w wyżej określonym terminie na rachunek bankowy Zarządu Głównego.

4. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez Zarząd oraz składkę członkowską za bieżący rok kalendarzowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka. Pozostali członkowie opłacają składki członkowskie w terminach i wysokości ustalonej przez Zarząd.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Majątek Unii nie może być przeznaczony na:

1/ udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2/ przekazywanie go na rzecz innych członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ rzecz członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4/ zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 54
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych Unii / Oddziału Unii, podpisywania pism i dokumentów w wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego / Zarządu Oddziału, w tym Prezesa Zarządu / Przewodniczącego Oddziału lub Wiceprezesa Zarządu Głównego / Zastępcy Przewodniczącego Oddziału.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Unii

§ 55
1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Unii przez Walne Zebranie Członków/ Zebranie Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności:
1/ w pierwszym terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2/ w drugim terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie zmian Statutu oraz rozwiązanie Unii mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów. Do zawiadomienia określonego w § 24 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Unii, Walne Zebranie Członków / Zebranie Delegatów określa sposób prowadzenia likwidacji, oraz przeznacza majątek Unii na cele zgodne z celami statutowymi Unii.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Unii, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz. 104. z późniejszymi zmianami.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 56
Statut i jego zmiany wchodzą w życie w dniu uprawomocnienia się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

§ 57
Treść pieczęci Unii, jej wzór oraz wzory logo, odznak honorowych i innych odznak Unii określi Zarząd Główny Unii.