hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Walne Zebranie

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia  „Polska Unii Onkologii”.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  1. uchwalenie statutu i jego zmian,
  2. uchwalenie głównych kierunków działania Polskiej Unii Onkologii,
  3. uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości władz PUO
  4. wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz naczelnych,
  5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  7. uchwalenie wysokości wpisowego i składek oraz zasad ich podziału między Zarząd Główny i Oddziały, jeżeli zostały utworzone,
  8. zatwierdzenie planu i preliminarza budżetowego PUO,
  9. nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego Unii na wniosek Zarządu Głównego,
  10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Polskiej Unii Onkologii i przeznaczenia jej majątku.