hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Deklaracja warszawska

W pięć lat po przyjęciu Karty Paryskiej sytuacja w zakresie chorób nowotworowych w krajach Europie Środkowo-Wschodniej nadal jest dramatyczna
 
Zważywszy, że
 
W krajach Europy Środkowo Wschodniej całkowite wydatki na ochronę zdrowia wyrażone w procencie PKB są niższe niż w krajach Unii Europejskiej.
 
Współczynniki przeżycia i wykrywalności zachorowań są w przypadku każdego rodzaju choroby nowotworowej niższe niż w pozostałych krajach Europy.
 
Niezadowalające środki w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym doraźne wykonywanie badań przesiewowych oraz opóźnienia w stawianiu wczesnego rozpoznania, stosowaniu innowacyjnego leczenia i zapewnianiu najwyższych standardów opieki, są przyczyną niskiego stopnia opanowania chorób nowotworowych w krajach Europy Środkowo Wschodniej.
 
Świadomość społeczna chorób nowotworowych i ich profilaktyki jest niska, wiedza na temat tych schorzeń i ich zapobiegania – niewielka i fragmentaryczna, prężne kampanie antynikotynowe – nieliczne, a promocja zdrowego stylu życia  niewystarczająca.
 
Według przewidywań WHO, wskutek starzenia się społeczeństw całej Europy, w tym również krajów Europy Środkowo Wschodniej i nowych państw członkowskich UE, zachorowalność na choroby nowotworowe wkrótce osiągnie rozmiary epidemii.

Zalecenia

Ponieważ nic nie jest dla człowieka ważniejsze niż dobry stan jego zdrowia;
 
Ponieważ rządy wszystkich państw realizują wspólny cel, jakim jest ochrona i poprawa zdrowia oraz dobrobytu obywateli;
 
Ponieważ prawo do ochrony zdrowia jest zagwarantowane na mocy zawartych traktatów europejskich.
 
My, niżej podpisane osoby i organizacje, występujemy do osób odpowiedzialnych za kształt polityki, polityków oraz przedstawicieli głównych zainteresowanych stron z gorącym apelem o:

  1. Opracowanie i przyjęcie narodowych programów zwalczania chorób nowotworowych, które określą priorytetowe zadania i sposób alokacji środków, z myślą o poprawie skuteczności zwalczania tych schorzeń i prowadzeniu badań nad nimi we wszystkich krajach Europy Środkowo Wschodniej; udział organizacji pacjentów w monitorowaniu realizacji narodowych programów zwalczania chorób nowotworowych,
  2. Podjęcie działań na rzecz zapobiegania chorobom nowotworowym poprzez wspieranie kampanii w obszarze świadomości, informacji i edukacji na temat czynników ryzyka chorób nowotworowych w oparciu o Europejski Kodeks Zapobiegania Chorobom Nowotworowym;
  3. Przeznaczenie środków finansowych na krajowe programy badań przesiewowych, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, a także wprowadzenie w życie wysokich standardów UE na rzecz wczesnego rozpoznawania chorób;
  4. Zapewnienie wszystkim Europejczykom chorym na nowotwory dostępu do wysokiej jakości metod kompleksowej diagnostyki, leczenia i całościowej opieki, łącznie z rehabilitacją psychofizyczną i opieką paliatywną, zgodnie z postępem i aktualną wiedzą medyczną;
  5. Wspieranie i gwarantowanie udziału pacjentów w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki oraz opieki zdrowotnej w zakresie chorób nowotworowych;
  6. Nadanie staraniom na rzecz walki z chorobami nowotworowymi statusu działań priorytetowych, tam gdzie jest to nieodzowne, w celu uzyskania dostępu do dotacji z funduszy strukturalnych UE;
  7. Przeciwstawianie się dyskryminacji ze względu na wiek, kolor skóry, płeć, miejsce zamieszkania i status ekonomiczny w odniesieniu do stosowania najnowszych metod leczenia chorób nowotworowych.
  8. Opracowanie i przyjęcie narodowych Kart Praw Pacjenta zgodnych z europejskimi wytycznymi.

Warszawa, 27 listopada 2005 r.