hasło
Nazwa
BEZPŁATNA INFOLINIA : 800 493 494
Polska Unia Onkologii

Strategia Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024

Prace nad pierwszą wersją Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024 weszły
w końcową fazę - proces społecznych konsultacji.
Rada Projektu Strategii zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w społecznych konsultacjach oraz do wyrażenia opinii na temat propozycji zawartych w pierwszej wersji dokumentu. Społeczne konsultacje potrwają do 25 maja.
Przedstawione opinie pozwolą na znalezienie najlepszych rozwiązań w walce z rakiem w Polsce.

Głównym celem Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 jest poprawa populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w naszym kraju oraz jakości życia chorych na nowotwory. 

Strategia obejmuje szeroki zakres zagadnień, od zdrowotnej edukacji społecznej, zapobiegania chorobom nowotworowym i ich wczesnego wykrywania, poprzez rozwój nauki i badań nad rakiem, do poprawienia opieki onkologicznej w trakcie choroby i po jej zakończeniu.
W centrum uwagi wszystkich proponowanych rozwiązań jest pacjent. Mają one usprawnić wczesne wykrycie choroby, ułatwić i przyspieszyć ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną, zapewnić najlepszy możliwy sposób leczenia, ułatwić rehabilitację fizyczną i psychiczną po leczeniu, poprawić jakość życia, ułatwić wyjście z choroby oraz wspierać zaspokajanie psychologicznych i społecznych potrzeb chorych.
Sprzyjać temu będą zwłaszcza: koordynacja wszystkich elementów walki z rakiem w skali całego kraju, oparta 
o znajomość potrzeb i zasobów, zastąpienie kosztownego modelu diagnostyki i leczenia, bazującego głównie na hospitalizacji oraz sprawniejszą i znacznie tańszą opieką w trybie ambulatoryjnym.
Chodzi także o usprawnienie struktury organizacyjnej systemu opieki onkologicznej na jej wszystkich etapach, wzmocnienie roli lekarzy POZ w profilaktyce, wstępnej diagnostyce i prowadzeniu pacjenta po zakończeniu onkologicznego leczenia, zniesienie limitowania onkologicznych świadczeń diagnostycznych i leczniczych, w powiązaniu z ich terminowością i wysoką jakością, powołanie koordynatorów opieki onkologicznej, wielodyscyplinarne planowanie leczenia według obowiązujących standardów i stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji personelu medycznego.

Sygnatariusze Strategii z satysfakcją przyjęli uwzględnienie niektórych zawartych w niej rozwiązań w ogłoszonym 21 marca br. przez ministra zdrowia tzw. pakiecie onkologicznym, ale podkreślają jednocześnie, że sprawne wdrożenie tych zapowiedzi będzie wymagało starannego przygotowania aktów wykonawczych i dużego wysiłku organizacyjnego, a także konsultacji ze środowiskiem medycznym i pacjentami.

Struktura i zakres dokumentu Strategii odpowiadają najlepszym wzorcom zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia i Komisję Europejską. Jego podstawowe założenia to: strategiczny zasięg projektu, wykraczający poza dzisiejsze ograniczenia systemu, kompleksowość rozwiązań, obejmujących nie tylko sferę opieki zdrowotnej, ale także 
m.in. naukę, edukację i politykę społeczną, szeroki konsensus środowiska wobec proponowanych rozwiązań oraz możliwość wdrożenia Strategii w polskich warunkach prawnych i ekonomicznych.

Strategia zakłada osiągnięcie 30 celów poprzez realizację 98 działań opisanych w pięciu rozdziałach: Organizacja i zarządzanie systemem zwalczania chorób nowotworowych, Nauka i badania nad rakiem, Profilaktyka pierwotna i wtórna, Diagnostyka i leczenie oraz Jakość życia w trakcie i po leczeniu.

10 kwietnia br. minęły dokładnie trzy miesiące od pierwszego spotkania koordynatorów 10 Grup Roboczych Strategii i rozpoczęcia aktywnych prac nad tym dokumentem, zgodnie z listem intencyjnym podpisanym przez: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Patologów, Polską Unię Onkologii i Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych. Do tego grona dołączyły następnie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

Przez ostatnie trzy miesiące w pracach nad Strategią brało udział blisko 200 osób, ekspertów 
z dziedziny onkologii, zdrowia publicznego, ekonomii i prawa, a także przedstawiciele pacjentów i organizacji pozarządowych.
Inicjatorem i kierownikiem projektu jest prof. Jacek Jassem, Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, a prace koordynuje firma doradcza PwC. O ich postępie od samego początku było informowane Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, które delegowały do składu Rady Projektu Strategii swoich przedstawicieli w osobach podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, Igora Radziewicza-Winnickiego i wiceprezesa NFZ, Marcina Pakulskiego. 

Patronat nad opracowywaniem Strategii Walki z Rakiem w Polsce objął Premier RP Donald Tusk.

Więcej informacji na stronie www.walkazrakiem.pl

 

11 Kwietnia 2014